ALGEMENE VOORWAARDEN TWENTY TWO PERSONAL TRAINING

Artikel 1: Algemeen 1.1 U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met Twenty Two Personal Training. De aard van deze overeenkomst is dat u door Twenty Two Personal Training wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van Twenty Two Personal Training van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Twenty Two Personal Training.
1.2 Twenty Two Personal Training is statutair gevestigd Nieuwstraat 33, 5691 AA Son en Breugel Twenty Two Personal Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64645401. Btw-identificatienummer NL161446267B01. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.twentytwo.nl
1.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
1.4 Twenty Two Personal Training is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Twenty Two Personal Training.
1.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.
Artikel 2: Duur en beƫindiging
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 maand met een opzegtermijn van 1 maand.
2.2 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien: U een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen; Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
2.3 Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
2.4 Twenty Two Personal Training heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beƫindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Twenty Two Personal Training aantoonbaar geledenschade.
Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen
3.1 De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
3.2 Eventuele prijsverhogingen worden door Twenty Two Personal Training direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW.
Artikel 4:
Betaling 4.1 De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
4.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Twenty Two Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
4.3 Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Twenty Two Personal Training gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Twenty Two Personal Training bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
4.4 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Twenty Two Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
Artikel 5: Verplichtingen Twenty Two Personal Training
5.1 Twenty Two Personal Training staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
5.2 Twenty Two Personal Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. Artikel 6: Verplichtingen van de klant
6.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Twenty Two Personal Training. Twenty Two Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
6.2 U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
6.3 U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Twenty Two Personal Training door tegeven.

 

 

Artikel 7: Annuleringen of te laat komen
7.1 Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Twenty Two Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
7.2 Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Twenty Two Personal Training om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
7.3 Indien Twenty Two Personal Training door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld. Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Twenty Two Personal Training is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Twenty Two Personal Training is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
9.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
9.3 Indien Twenty Two Personal Training wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Twenty Two Personal Training niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde contracten zullen worden gerestitueerd.
9.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
9.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.
Artikel10: Geheimhouding
10.1 Twenty Two Personal Training is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 11:Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de overeenkomst tussen Twenty Two Personal Training en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
11.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
11.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.